สปอต / สารคดี
 สปอตวิทยุ สารคดี
ลำดับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ลำดับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
001 สปอตวิทยุ ครบวงจร 001  วีดีทัศน์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
002 สปอตวิทยุ รีโมทเซอร์วิส 002 999 โปรแกรมบัญชีฯ (จ.นครนายก)
003 สปอตวิทยุ สิ่งดี ๆ ของโปรแกรมระบบสหกรณ์ครบวงจร 003 999 โปรแกรมบัญชีฯ (จ.พะเยา) 
004 สปอตวิทยุ ส่งเสริมการทำบัญชี แบบที่ 1 004 ครูบัญชีฯ กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
005 สปอตวิทยุ ส่งเสริมการทำบัญชี แบบที่ 2    
006 สปอตวิทยุ ส่งเสริมการทำบัญชี แบบที่ 3    
007 เสียงสัมภาษณ์ของ อตส. ในรายการ "ขยับข่าว เข้าประเด็น" ทางสถานีวิทยุ FM 90.75 วันที่ 9 พ.ย. 2554    
008 เสียงสัมภาษณ์ของ อตส. ในรายการ "ขยับข่าว เข้าประเด็น" ทางสถานีวิทยุ FM 90.752 วันที่ 9 พ.ย. 2554