ติดต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888
โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล : cad@cad.go.th

หมายเหตุ * รถประจำทางที่ผ่าน สาย 3,9,23,30,32,43,49,53,64,65,72,99,110, ปอ.516