วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(พ.ศ. 2552 - 2555
)

"เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้"

พันธกิจ

 1. พัฒนาและวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่ดี
 3. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 4. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 5. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 6. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ
 7. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

 • เป้าประสงค์
  1. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และเป็นอิสระ
  2. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี

   

  • ตัวชี้วัด
   1. ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี และดีมาก
   2. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   3. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ใช้ประโยชน์จากการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององค์กร
  ค่านิยมหลัก
  "มีจิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง"
  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   

  1. ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  2. กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  3. ให้คำปรึกษาเเนะนำให้ความรู้ด้านบริหารการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรเครือข่าย

  4. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริและเกษตรกรมีการจัดทำบัญชี

  5. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

  6. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  7. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
   
   

   

   

   

   

   

    

 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
อาคารอนุรักษ์
สถานที่ตั้ง
ทำเนียบ
E-Learning
การให้บริการทางด้าน IT
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Web link
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์
Intranet
check email
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
บทความที่น่าสนใจ


อ่านทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1193271

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com