ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สถานที่ตั้ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545

คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

วีดีทัศน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร)
ข้อมูลที่เปิดเผยได้

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลามาตรฐานงานให้บริการ พ.ศ.2551

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

รายงานประจำป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 - 2555)

แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2548 - 2551)

แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 - 2555)

แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2552 - 2555) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่มที่ 3

พระราชบัญญัติสหกรณ

พระราชกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา / กฏกระทรวง

ระเบียบ

คำสั่ง

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550

ประกาศอื่น

อื่น ๆ
ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เว็บบอร์ดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ