Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ :
ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้
พันธกิจ
 1. ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
 2. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
 3. กำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่น 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์
 5. ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบกิจการและการจัดทำบัญชีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
ภารกิจตามกฏหมาย
 1. ตรวจสอบบัญชีและกำกับการสอบบัญชี 
 2. กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
 3. ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชี
 4. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ 
ยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การกำหนดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ กำหนดได้เป็น 25 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจะต้องเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน และนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์
 1. สร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 2. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำบัญชี งบการเงิน และยกระดับชั้นคุณภาพ การควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 4. พัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ให้ก้าวทันมาตรฐานการบัญชี และสามารถนำไปใช้ กับสหกรณ์ ได้อย่างเหมาะสมและบังเกิดผล
 5. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการ ของสหกรณ์
 6. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสหกรณ์แห่งอนาคต กลยุทธ์
 1. สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้บริหารสหกรณ์ที่ดีแก่คณะกรรมการสหกรณ์
 2. พัฒนาสมรรถนะฝ่ายบริหารสหกรณ์ให้สามารถใช้ข้อมูลการเงินการบัญชี เพื่อบริหารสหกรณ์อย่างมืออาชีพ
 3. พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ให้มีความสามารถในการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ของฝ่ายจัดการ
 4. ผลักดันให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงาน การตรวจสอบกิจการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : คุณประโยชน์ของการทำบัญชีและบริหารการเงินที่มีคุณภาพ จะต้องเป็นที่ประจักษ์ ต่อเกษตรกรอย่างกว้างขวาง ชัดเจน และเข้าถึงได้ กลยุทธ์
 1. สร้างความตระหนักรู้ประโยชน์การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร
 2. นำคุณค่าการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
 3. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น
 4. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านบัญชี
 5. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจที่ เร่งด่วน ท้าทาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเป็น AUDITOR ให้ มีความชัดเจน และเป็นจริง กลยุทธ์
 1. ผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม กับสถานการณ์
 2. ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ
 3. ปรับระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
 4. ปรับระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 5. สร้างต้นแบบ Smart Cooperative Auditing Office
 6. จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) รองรับการจัดจ้าง ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
 9. บูรณาการกำกับดูแลการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 10. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ROAD MAP

แผนปฏิบัติราชการ

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี

แบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional