Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์

บทที่ 1 บทนำ

      1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.3 ขอบเขตการวิจัย 1.4 นิยามศัพท์ 1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย
ดูทั้งหมด

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

      2.1 แนวคิดเกี่่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนงานสอบบัญชี 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสหกรณ์ 2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์ 2.6 กระบวนการงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

      3.1 รูปแบบการวิจัย 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ดูทั้งหมด

บทที่ 4 ผลการวิจัย

      4.1 ข้อมูุลทั่วไปผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง 4.2 ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี 4.3 ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 4.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยง 4.5 แนวทางการประเมินความเสี่่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 4.6 ข้อวิจารณ์
ดูทั้งหมด

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

      5.1 สรุปผลการวิจัย 5.2 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 5.3 ข้อเสนอแนะ
ดูทั้งหมด

ภาคผนวก ก ตารางสถิติ

      ภาคผนวก ก ตารางสถิติ
ดูทั้งหมด

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม

      ภาคผนวก ข แบบสอบถาม
ดูทั้งหมด

ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรม

      ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด

บทที่ 1 บทนำ

      การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด

บทที่ 2 กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์

      ประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน สแกนธุรกรรมเชิงลึก ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
ดูทั้งหมด

บทที่ 3 บทสรุป

      บรรณานุกรม
ดูทั้งหมด

เอกสารสรุปโครงการ

      เอกสารสรุปโครงการ
ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional