Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวเด่นวันนี้
  อตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.7 (09/07/2563)
อตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน
  กตส.จัดการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสพถ. (09/07/2563)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสรศักดิ์ เทวะผลิน ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ลำพูน (09/07/2563)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน และร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน
  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2562 ยึดหลักทำบัญชี ช่วยวิเคราะห์ วางแผนการผลิต ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด (08/07/2563)
"ภูดิศ หาญสวัสดิ์” เกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม โดยใช้หลักการบันทึกทางบัญชีช่วยนำทางในการประกอบอาชีพ
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงสำคัญของแผ่นดิน
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  บริการ
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • Download แบบฟอร์ม
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต
 • สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ
 • ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • สรุปผลการประชุมตามมติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร
 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 • ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
 • คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 • CAD Conference
 • เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
 • FAQ
 • เว็บลิงค์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล cad@cad.go.th
   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์