Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่นวันนี้
  รตส. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30/03/2563)
  กตส.จัดประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (27/03/2563)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 อตส.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดชื้อไวรัสฯ
  กตส.ประสานกรมปศุสัตว์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณอาคารสำนักงาน (27/03/2563)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/03/2563)
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  บริการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล cad@cad.go.th 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์