Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ
โครงสร้างองค์ มาตรา 7 (1)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
     
อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
     
สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับขัอมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
     
กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ มาตรา 7 (4)
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 7 (5)
- ยังไม่มีการประกาศของคณะกรรมการ -
     
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ผลการพิจารณาหรือคำวิจิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มาตรา 9 (1)
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ/จัดทำนิทรรศการผลงานครูบัญชีดีเด่น ออกแบบ/จัดทำฉากเวทีและผลิตวีดีทัศน์ ในโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ในโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).
อ่านทั้งหมด..     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สกลนคร เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศ สตส.มหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลงวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สตส.นครปฐม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ สตส.นครปฐม เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านทั้งหมด..     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าพื้นที่วางเครื่องวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อ้ตรา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านทั้งหมด..     
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) มาตรา 9 (2)
     
นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นโยบายอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
แนวทางการปฏิบัติงานของ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ. 2555 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555(02/04/55)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555
     
แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2552 - 2555
แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2548 - 2551
     
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2556 - 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2552-2555 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
     
เอกสารงบประมาณ
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 14 (1)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 4
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 1
     
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
ทิศทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการ กรมตรวจบัญชี พ.ศ. 2561
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 4
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 12 (1)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 12 (2)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13 (1) แผนงานบูรณาการ
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ-แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เล่มที่ 3
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 3
     
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา 9 (4)
แผนภูมิใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
     
1.สัญญาตามกฏหมาย
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
2. สัญญาอื่น ๆ สัญญารักษาความปลอดภัย แม่บ้าน
สัญญาอื่น ๆ สัญญารักษาความปลอดภัย แม่บ้าน
     
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย มาตรา 9 (7)
มติคณะรัฐมนตรี
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การให้บริการประชาชน
(3) การบริหารงานของหน่วยงาน
(4) การบริหารงบประมาณ
(5) การบริหารงานบุคคล
(6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
     
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการจัดประเภทข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กำหนดรายงานการสอบบัญชีและกระดาษทำการในส่วนที่เปิดเผยได้ พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
วีดีทัศน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วีดีทัศน์ การอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร)
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การเผยแพร่วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าinfo_law