Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โครงการสำคัญ
โครงการพระราชดำริ
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562
     
คู่มือแนะนำการปฏิบัติงาน/คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี
คู่มือการเรียนการสอน หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ ความพอเพียง" โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ"
Power Point สื่อการสอน กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
คู่มือการใช้สื่อส่งเสริมการบันทึกบัญชีอย่างง่ายสำหรับนักเรียน เยาวชน
สื่อการสอนบัญชีรายบุคคล
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมปลูกพืชผักและผลไม้
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเพาะเห็ด
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงปลา
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
คู่มือกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดทำบัญชี
คู่มือการเรียนการสอน บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง
     
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดโครงการ
RM 28
     
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดโครงการ
RM 29
2.2.1 โครงการบูรณาการตามพระราชดำริ 7 โครงการ
(1) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
(2) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
(4) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(5) โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2.2 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
     
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดโครงการ
RM 30
     
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดโครงการ
RM 31
     
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดโครงการ
RM 32
     
โครงการศิลปาชีพ
รายละเอียดโครงการ
RM 33
     
โครงการหลวง
รายละเอียดโครงการ
RM 34
     
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รายละเอียดโครงการ
RM 35
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional