Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โครงการสำคัญ
โครงการพระราชดำริ 2563
โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
E-book
เอกสารดาวน์โหลด
     
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563
     
แบบบันทึกข้อมูลโครงการพระราชดำริ
ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลโครงการพระราชดำริ
     
คู่มือแนะนำการปฏิบัติงาน/คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี
คู่มือการเรียนการสอน หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ ความพอเพียง" โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ"
Power Point สื่อการสอน กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
คู่มือการใช้สื่อส่งเสริมการบันทึกบัญชีอย่างง่ายสำหรับนักเรียน เยาวชน
สื่อการสอนบัญชีรายบุคคล
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมปลูกพืชผักและผลไม้
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเพาะเห็ด
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงปลา
คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
คู่มือกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดทำบัญชี
คู่มือการเรียนการสอน บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง
     
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามพระราชดำริของในหลวง
รายละเอียดโครงการ
โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำพันชาดน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
     
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดโครงการ
     
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดโครงการ
3.1 โครงการบูรณาการตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ จำนวน 7 โครงการ
(1) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
(2) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี
(4) โครงการพัฒนาศูนย์ปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
(5) โครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
(6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.2 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
     
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดโครงการ
     
โครงการพัฒนาพื้นทึ่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดโครงการ
     
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดโครงการ
     
โครงการศิลปาชีพ
รายละเอียดโครงการ
     
โครงการหลวง
รายละเอียดโครงการ
     
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รายละเอียดโครงการ
     

โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel