Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หน้าหลัก >> ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (25 เม.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (25 เม.ย. 2561)
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (25 เม.ย. 2561)
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส (25 เม.ย. 2561)
(1) การจัดหาพัสดุ (25 เม.ย. 2561)
(2) การให้บริการประชาชน (25 เม.ย. 2561)
(3) การบริหารงานของหน่วยงาน (25 เม.ย. 2561)
(4) การบริหารงบประมาณ (25 เม.ย. 2561)
(5) การบริหารงานบุคคล (25 เม.ย. 2561)
(6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (25 เม.ย. 2561)
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (25 เม.ย. 2561)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ (25 เม.ย. 2561)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (25 เม.ย. 2561)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าinfo_law